علوم کامپیوتر

چند جمله‌ای‌ها

  1. عبارت‌های جبری زیر را یک بار بر حسب توان‌های نزولی x و یک بار بر حسب توان‌های نزولی y و یک بار بر حسب توان‌های نزولی x و y مرتب کنید.

    1. \(x^۳y^۲+xy^۴+x^۲y^۲-۳x^۲y^۴-y^۲+۵xy^۳-۷x+۴y+۵\)
    2. \(x^۲+y^۲+xy^۲+x^۲y+x+y\)
    3. \(x^۳y+x^۲y^۳-۵y-۴x^۳+۲y^۳+۲x^۲y-x^۲\)
  2. Three